Nyheter

25.11.15

Detaljregulering for Hagegata 25 vedtatt

SJ arkitekters forslag til detaljregulering for Hagegata 25 på Tøyen ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre den 11.11.2015.
SJ har utført detaljreguleringen på oppdrag fra Hagegata 25 AS. Prosjektet omfatter 1500 m2 til boligformål.
Planforslaget støtter opp under ønsket utvikling med sikring av kulturminner med hensynssone og utadrettet virksomhet langs Kolstadgata. Det legger til rette for fortetting på kollektivknutepunktene, i tråd med kommuneplan og overordnede, rikspolitiske føringer.

13.11.15

Seniorboliger i tidligere sykehus

Akersbakken 27 ble etablert som revmatismesykehus for Oslo Sanitetsforening i 1938. Sykehusdriften ble nedlagt i 2000, og bygget har siden da huset ulike virksomheter som bydelsadministrasjon, hjertesenter o.a. Dagens bygningsmasse er tegnet av arkitektene Eliassen og Lambertz Nielsen.
Nå tegner SJ seniorboliger for Thongård AS.
Det ca. 16 000 m2 store bygget får 99 leiligheter i tillegg til store og små fellesarealer inne og ute. For beboerne bygges det en felles foajé og en kafé i forbindelse med inngangspartiet. I tilknytning til dette er det lagt inn treningsrom, spa og en kino-/forelesningssal. I tillegg bygges det kontorer for virksomheter som naturlig hører til i et seniorboligkompleks, som fotpleie, ergoterapi, fysioterapi, lege m.m. Disse skal også kunne betjene andre enn beboerne. Det blir også gjort plass for de aller yngste. Det blir etablert en barnehage med 4 baser/avdelinger.

03.07.15

Masterplan for Landbrukskvartalet

SJ arkitekter/Schmidt Hammer Lassen Architects er invitert til å delta i et parallelloppdrag om det nye "Landbrukskvartalet" i Schweigaardsgate 34 i Oslo.

Tomten er på rundt 12 500 m2 som på et overordnet plan skal utvikles et aktivt og urbant område med sporbarhet til eiendommens historie.

Det er Landbrukskvartalet Utvikling AS, ved eierne Schweigaards gate 34 AS, Aspelin Ramm Eiendom og Vedal, som inviterer.

Utbyggingen skal ha en tydelig miljøprofil som fremhever eiernes miljøambisjoner.

Illustrasjon: Mad

17.04.15

Detaljregulering - Grenseveien 19-21 i Sandnes kommune

SJ Arkitekter AS har på vegne av Grenseveien 21 AS igangsatt detaljregulering for gnr. 67 bnr. 131 og 141, Grenseveien 19-21, Forus i Sandnes kommune. Området er i dag disponert til kontor og foreslås regulert til kontor, tjenesteyting og hotell. Planen skal konsekvensutredes. Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Planoppstart er kunngjort I Stavanger Aftenblad 17.04.2015 og på kommunens hjemmesider http://www.sandnes.kommune.no/ under Arealplaner. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: SJ arkitekter AS, Bryggegata 7, 0250 OSLO, eller til
elena@sj-arkitekter.no innen 1 juni 2015.

15.04.15

Vi tegner nytt signalbygg i Sandnes

SJ arkitekter tegner næringsbygg på 123.000 m2 for Norwegian Property i Sandnes.
Med Jærlandskapet og Arne Garborgs diktsamling Haugtussa som inspirasjon, har vi tegnet ”The Rock”, et spektakulært signalbygg som kan bli NPROs største enkeltbygg til nå.

Jærlandskapet består primært av en stor sluttmorene, løsmateriale av stein fra siste istid. Mange steder beveger steinene seg mot overflaten som avrundede kampesteiner. Det er dette naturfenomenet som konseptuelt har vært utgangspunkt vårt.

To store bygningsvolumer manifesterer seg som steiner i landskapet på et skapt landskapsrom som en tolkning av moreneryggene. Et åpent beplantet atrium mellom bygningsvolumene er et sentralt bindeledd og en videreføring av naturlandskapet.

Bygget vil fremstå som et landemerke i Sandnes.

Presentasjonsvideo finner du her

25.02.15

SJ arkitekter har i samarbeid med schmidt hammer lassen architects (Danmark) deltatt i et parallelloppdrag om å transformere Vinmonopolets gamle produksjonsanlegg på Hasle i Oslo. Konkurransen ble arrangert av Höegh Eiendom.

Boliger og forretninger skal gi det monumentale industribygget nytt liv.

1234567