Hagegata 25

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Hagegata 25 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 1163 m2 (Planområdet)
1500 m2 (boliger)

Planforslaget støtter opp under ønsket utvikling ved at viktige kulturminner sikres med hensynssone,samtidig som det sikres flere «øyne på gaten» gjennom utadrettet virksomhet langs Kolstadgata, og flere større leiligheter med solfylte utearealer på tak. Planforslaget legger til rette for fortetting på kollektivknutepunktene, i tråd med kommuneplan og overordnede, rikspolitiske føringer. Videre gir planforslaget skjermede utearealer for barn.

Illustrasjoner: Rift AS

Se kart